Uw browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van uw browser te installeren.

Upgrade uw browser

Wettelijke bepalingen

De gegevens en tariefvoorbeelden op deze website geven een algemeen beeld van de voorgestelde producten. Ze worden ten informatieve titel gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van verzekeringsproducten.

Alleen de wettelijke bepalingen over elk product en de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. Vraag dus altijd een persoonlijke premieaanvraag. Heb je nog vragen? Bel ons op 02 244 23 23. Of stuur ons een e-mail.

Problemen oplossen

Heb je opmerkingen over je verzekeringsovereenkomst of ben je het niet eens met de afhandeling van een schadegeval? Dan kun je je probleem voorleggen aan:

Corona Direct Verzekeringen
Dienst Contracten
Metrologielaan 2
1130 Brussel
Fax: 02 406 95 15
E-mail

Openbaar vervoer 2013.pdf 

Komen jij en je dossierbeheerder bij Corona Direct niet tot een vergelijk, dan kun je je wenden tot:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

Geschillen over je contract kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Privacy

Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Corona NV als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van je offerte-aanvraag, het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. Externe verwerkers (zoals experten, herstellers, herverzekeringsondernemingen, …) kunnen je gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren. Je kan ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar een derde partij of rechtstreeks naar jezelf. Daarenboven kan je vragen de verwerking te beperken. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vind je terug in dit 

Privacycharter

Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, is als verzekeringsmaatschappij erkend onder het nummer 0435.